Regjistrohu tani

 
Prestashop Modules

Termat dhe kushtet e përgjithshme

 1.           Zbatimi I termave dhe kushtet te përgjithshme
 •          PrintOn eshte pjese e kompanise Nettrade Albania , e cila ka ne menaxhim edhe 7 faqe te tjera online : www.dyqantaxi.com , www.simjalti.al , www.idedhuratash.al , www.bukinist.al , www.luledielli.al , www.sekret.al , www.distributor.al.
 •          Këto terma dhe kushte për blerje online rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet kompanise Nettrade Albania e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër unik identifikimi (NIPT) L21731003I, me seli në adresën:
  Nettrade Albania , Rruga “ Dritan Hoxha” , Blloku Gintash, Nr.11 Tirana, 1006 Albania, dhe
  klientëve që dëshirojnë të kryejnë porosi nëpërmjet faqes së internetit www.printon.al .
 •          Ne rastin kur kryeni porosi online nëpërmjet faqes së internetit www.printon.al , ju pranoni pa asnjë kundershtim të gjitha Kushtet e Përgjithshme.

 •          Këto Kushte të Përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet nëpërmjet faqes së internetit të Printon.al .
 •          PrintOn ka të drejtën të ndryshojë Kushtet e Pergjithshme në çdo moment , te cilat do të publikohen në faqen e internetit të PrintOn . Këto ndryshime nuk do të zbatohen për porosi të kryera para datës së publikimit.
 •          PrintOn mund të vendosë në çdo kohë të pezullojë, ndryshojë apo përfundojë ofrimin e produkteve nё rrugë elektronike për shkak të punimeve të mirëmbajtjes, për të përditësuar ose përmirësuar faqen ose për çfarëdo arsye tjetër.
 •          PrintOn mund të përfundojë ofrimin e blerjeve në rrugë elektronike ose aksesin tuaj në faqen e saj, për shkak të shkeljes së këtyre Kushteve dhe Afateve nga ana juaj, ose për çfarëdo arsye.
 1.              PRODUKTET
 • Klientët informohen në lidhje me karakteristikat kryesore të produkteve në faqen e internetit të PrintOn.
 • Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat e tyre dhe çmimet të vendosura nё faqen e internetit të PrintOn është i vёrtetё, i qartё dhe i saktë.
 • PrintOn nuk garanton disponueshmërinë e çdo produkti të publikuar në faqen e internetit. Në rast mungese të disponueshmërisë së produktit, PrintOn merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt me çdo mjet të përshtatshëm komunikimi.
 1. KRYERJA E POROSISË
 • Klientët informohen në lidhje me karakteristikat kryesore të produkteve në faqen e internetit të PrintOn.
 • Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat e tyre dhe çmimet të vendosura nё faqen e internetit të PrintOn është i vёrtetё, i qartё dhe i saktë.
 • PrintOn nuk garanton disponueshmërinë e çdo produkti të publikuar në faqen e internetit. Në rast mungese të disponueshmërisë së produktit, PrintOn merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt me çdo mjet të përshtatshëm komunikimi.

 •          Për të kryer blerje online, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë për të vepruar.
 •          Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, çmimin total të produktit, i cili përshin edhe koston e dorëzimit të produktit.
 •          Për kryerjen e porosisë, Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij.
 •          Gjatë kryerjes së porosisë së parë dhe/ose gjatë regjistrimit të tij në faqen e internetit të Printon.al  Klienti duhet të japë emrin, mbiemrin, adresën e tij elektronike, si dhe fjalëkalimin e tij.
 •          Cdo klient do te kete nje fjalëkalim personal dhe duhet të ruhet sekret .
 •          Për çdo vizitë në faqen e internetit, Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi, Klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.
 •          Informacionet e regjistruara nga sistemi i Printon.al shërbejnë si provë të komunikimeve, porosive dhe pagesave të kryera ndërmjet Printon.al dhe Klientëve. Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera në faqen e internetit të Printon.al.

 1.           ÇMIMI
 •          Çmimet qe jane ne faqen Printon.al  janë çmimet me TVSH.
 •          Çmimet e produkteve nuk përfshijnë kostot e transportit, kjo e fundit eshte në përgjegjësinë e Klientit .
 •          Në rast te nje gabimi ne çmim te produkteve, Printon.al do t’ia njoftojë gabimin Klientit dhe do të anullojë porosinë e produktit apo produkteve përkatëse.
 •          Printon.al ka të drejtë të ndryshojë çmimet në çdo kohë.
 •          Për çdo dërgesë krijohet fatura përkatëse e cila shërben, në rast se aplikohet, si garanci blerje dhe mund të printohet nga Klienti nga faqja e internetit e Printon.al.
 1.           KOSTOT E DËRGIMIT
 •          Kostot e transportit të produkteve do të përcaktohen në varësi të vendodhjes së Klientit.
 •          Për dergesat e produkteve Brenda Tiranes transporti eshte FALAS.
 •          Për dergesat e produkteve  jashtë Tiranes , ne qyetet te tjera kostaoja e transportit eshte  250 lek .
 •          Për dorëzimin e produkteve jashtë territorit të Shqipërisë, do të zbatohen kushte të veçanta ose me kosto shtesë, për të cilat Klienti do të informohet nëpërmjet faqes së internetit të Printon.al gjatë kryerjes së porosisë ose para dërgimit të porosisë.

 1.           KONFIRMIMI I POROSISË
 •          Pasi keni kryer porosinë, Printon.al i konfirmon klientit marrjen e porosisë nëpërmjet caktimit të numrit të porosisë. Klienti do të marrë një email, i cili konfirmon blerjen në rrugë elektronike dhe përmban informacionin mbi produktin, sasinë, çmimin dhe numrin e porosisë.
 •          Për porosi të veçanta, Printon.al ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë nga Klienti. Në këtë rast, Klienti njoftohet nëpërmjet një email-i për dokumentet që duhet të dërgojë për të marrë konfirmimin përfundimtar të porosisë së tij. Printon.al ruan të drejtën të anullojë një porosi në rast se Klienti nuk paraqet dokumentet ose informacionin e kërkuar, ose në rast se konsiderohet se këto dokumente nuk janë të përshtatshme.
 •          Porosia e Klientit mund të anullohet nga Printon.al për çdo arsye, veçanërisht në rast mungese të informacionit të detyrueshëm për dërgesën e porosisë. Printon.al informon Klientin përkatësisht.

 

 1.           MENYRAT  E PAGESËS 

Ne kemi mënyrat më të thjeshta dhe të sigurta të pagesës që aktualisht janë në tregun Shqipëtar. Asnjë faqe interneti tjetër në Shqipëri nuk i ofron të gjitha mënyrat e pagesës që ne ofrojmë.

 • Me korrier vetëm për qytetin e Tiranës. Ju paguani vetëm mbasi produkti është dorëzuar tek ju. Kjo mënyrë ju ofron sigurinë më të madhe të mundshme. Nuk ka nevojë për kartë krediti apo llogari bankare dhe përsëri përfitoni nga shumëlljoshmëria e produkteve dhe çmiemet e lira që ne ofrojmë.
 • Me transferte bankare Kjo mënyrë vlen për të gjithë, kudo që ndodhen. Gjatë proçesit të blerjes, nëse zgjidhni këtë mënyrë, do ju shfaqen dy llogari bankare, njëra për jashtë Shqipërisë dhe tjetra për brenda Shqipërisë. Të dyja llogaritë jane nga Raiffeisen Bank dhe janë të regjistruara në emër të Nettrade Albania. Kështu ç'do pagesë e depozituar në këtë llogari, është e sigurt dhe ju keni të drejtën ta merni mbrapsh nëse ne nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim..
 •  Raiffeisen
  Iban Lek: AL26 2021 1075 0000 0000 3037 5249

          Iban Dollar: AL93 2021 1075 0000 0000 5037 5249

          Iban Euro: AL11 2021 1075 0000 0000 4037 5249

 • BKT
  Iban Lek: 411723283CLPRCLALLAX
  Nr Lek: 41172328
  Iban Dollar: 411723283CLPRCFUSDFJ
  Nr Dollar: 411723283
 • Paypal është mënyra e tretë që ofrojmë. Kjo është mënyra që zgjedhin miliona blerës online në të gjithë botën. Ne nuk mund të tërheqim lekët që ju depozitoni për blerjen tuaj nëse nuk kemi përmbushur të gjitha detyrimet për të cilat ju paguani.
 • M-Pesa Për të bërë pagesën me M Pesa mjafton vetëm të jeni klientë Vodafone dhe të keni një telefon celular. Kliko këtu për të parë si funksionon.
 • Easy Pay Zgjidhja Easypay siguron që pagesat të bëhën online dhe nëpërmjet celularit në platformën Android, Apple dhe Windows, shpejt, pa rrezik dhe me siguri maksimale.

 

 1.           DORËZIMI I PRODUKTEVE
 •          Produktet do të pergatiten brenda 24 oreve nese porosia eshte ne Tirane, dhe do dorezohen pas 24 oreve.
 •          Produktet do të pergatiten brenda 48 oreve , dorëzimi i produkteve do të kryhet brenda 48 oreve nese porosia eshte jashte Tiranes.
 •          Dorëzimi i produkteve do të kryhet Brenda 72 oreve nese porosia eshte jashte Shqiperise, ne Kosove .
 •          Korrieri do të kontaktojë me Ju me telefon , brenda afatit të mësipërm për të caktuar një orar për dorëzimin e produkteve tuaja.
 •          Dorëzimi i produkteve mund të kryhet vetëm në Shqipëri dhe Kosovë.
  Në rast se parashikohet shtyrja e afatit të dorëzimit, Printon.al merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt të jetë e mundur dhe me çdo mjet komunikimi në mënyrë që ky i fundit të zgjedhë nëse do të mbajë porosinë apo do ta anullojë atë tërësisht apo pjesërisht.
 1.           KTHIM I PRODUKTEVE
 •          Klienti  ka te drejte qe brënda 48 orëve  ta ktheje produktin ose ta ndërroje atë me një produkt tjetër  .
 •          Produkti duhet të kthehet me paketimin dhe ambalazhimin e tij original , të mos jetë përdorur dhe tё shoqërohet me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit, dokumentat që vërtetojnë blerjen në rrugë elektronike si dhe formularin e autorizimit të kthimit të plotësuar.
 •          Produkti duhet të kthehet tek dyqani jonë fizik, ose ta dërgoni tek ne me postën që e morët.
 •          Produktet e kthyera te cilave iu mungojne aksesoret , jane të dëmtuara, ose  të përdorura nuk do të pranohen.  
 •          Ne rastin kur klienti ka kthyer produktin duhet të na specifikoje arsyen përse e ktheni në mënyrë që ne të përmirësohemi më tej në shërbimin tonë. 

  10.E DREJTA E AUTORIT 
 • Të gjitha dizenjot, teksti, grafika, udhëzimet, komentet, përzgjedhjet dhe rregullat janë eskluzive për kompaninë tonë dhe janë të mbuluara nga ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Leja ju është dhënë për të parë, për të bërë kopje elektronike dhe të printoni një pjesë të kësaj faqeje webi për qëllimin e vetëm për tu përdorur si një burim për blerje.
 • Ç’do përdorim tjetër i materialeve në këtë faqe webi, duke përfshirë edhe riprodhimin për qëllime të tjera si ato që përmendëm më lart, modifikimi, shpërndarja ose ribotimi, pa lejen paraprake me shkrim të kompanisë, është i ndaluar rreptësisht.

11.  MBROJTJA ME LIGJ DHE DETYRIMET TONA

 • Ne jemi një subjekt i regjistruar në dosjet e QKR në Shqipëri dhe gëzojmë të gjitha të drejtat e autorit në bazë të ligjit Shqiptar
 • Ne paguajmë të gjitha detyrimet në tatime dhe bashki. Kështu serioziteti jonë nuk limitohet vetëm në faqen e internetit por edhe në rregullat e bisneseve në Shqipëri. Përveç të drejtës së autorit, ju pranoni edhe kushtet e garancisë që ne kemi
 • Printon ka detyrim ndaj jush vetëm për çështjet që ne specifikojmë në faqen tonë me kushtet që ne japim. Këto kushte mund të ndryshojnë me kalimin e kohës edhe pa u njoftuar, por asnjëherë nuk do ju fshihen apo manipulohen.

12.  SHËRBIMI I KLIENTIT

 • Nëse keni pyetje, ose ndonje paqartesi ne lidhje me Kushtet e Përgjithshme ose blerjes tuaj online nepermjet faqes tone te printon.al na telefononi ne numrin 04 450 73 73 ose komunikoni direkt me operatoret tane ne live chat.

 • Per cdo informacion tjeter ju lutemi të na kontaktoni në adresën:PrintOn, Dritan Hoxha Street, Gintash Block, Nr.11 Tirana, 1006 Albania ose ne adresen e emailit :  info@printon.al